BELEIDSPLAN 2022


Kerkgenootschap
Groot Nieuws Gemeente 

www.grootnieuwsgemeente.org
RSIN 853815239
KvK-nummer 60220473
Activiteit 94911-Religieuze Organisatie

Contactgegevens
Email lsmetijaman@live.nl
Mobielnummer 06 46150018

Postadres
Het Kasteel 331
7325 PE Apeldoorn

Bezoekadres
Sluisoordlaan 200
7322 EL Apeldoorn

Het beleidsplan van Groot Nieuws Gemeente te Apeldoorn. Het plan omvat een overzicht van onze doelstelling en de daaruit voortvloeiende activiteiten en geeft een inzicht in de werving en het beheer van gelden. Dit beleidsplan is opgesteld in het kader van de ANBI- regeling.

Missie en Visie
Groot Nieuws Gemeente is ontstaan in 1997 en notarieel vastgelegd in 2014.
Onze doelstelling is een gemeente te zijn die bestaat uit toegewijde christenen die God aanbidden, leven naar Bijbelse normen, op Christus willen lijken, elkaar willen dienen met gaven en talenten, de blijde boodschap verkondigen op een eigentijdse manier.

Als Lichaam te functioneren met Jezus Christus als Hoofd, de gemeenteleden toe te rusten tot dienstbetoon en tot opbouw van het Lichaam van Christus (Efeziërs 4) zich mede in te zetten tot het bereiken van de gehele mensheid met evangelie van Jezus Christus.

De gemeente tracht haar doel onder andere te bereiken door: Het houden van samenkomsten
Te streven naar de gaven van de Geest
Het geven van Bijbelstudie
Het verlenen van pastorale zorg
Het uitdragen van het Evangelie door effectieve evangelisatie en zending.

Geldmiddelen

De geldmiddelen van de Gemeente bestaan uit:
Bijdragen der leden, erfstellingen, legaten, collectes, giften, baten voortvloeiende uit beheer en vermogen en alle andere wettige baten. Erfstellingen en legaten kunnen we alléén onder het voorrecht van boedelbeschrijving aanvaard worden. De verkregen geldmiddelen en de uitgegeven geldmiddelen zal alleen worden aangewend voor financiering van activiteiten die gericht zijn op het voortbestaan en de continuïteit van de gemeente, zoals evangelisatie en zending en zullen niet aan derden, bestuurders of anderszins worden uitgekeerd.

Bestuur
Samenstelling van het bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester.
Het bestuur is belast met het besturen van de gemeente en de voorbereiding, vaststelling en uitvoering van het beleid in praktische en in geestelijke zaken. De voorganger is tevens de voorzitter van het bestuur. Het bestuur is onbezoldigd, met ander woorden geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Opheffing of fusie van de Gemeente
Tot opheffing van de Gemeente of tot fusie met een gelijk gezinde Gemeente kan op voorstel van het bestuur op een Gemeenteledenavond worden besloten. Het besluit tot opheffing of tot fusie van de Gemeente zal tevens inhouden op welke wijze een eventueel batig saldo zal worden verdeeld en uitgekeerd.

Vereffening geschiedt door het bestuur, tenzij op voordracht van het bestuur één of meer personen worden benoemd als liquidateurs. Het eventueel batig saldo wordt uitgekeerd aan één of meer rechtspersonen of gemeenschapen, die een doel beogen gelijk of nagenoeg gelijk aan dat van de Gemeente, welke door het bestuur wordt aangewezen.